Хүүхдэд гадаад паспорт, авах

  • Эцэг, эх буюу асран хамгаалагч, харгалзан дэмжигчийн иргэний үнэмлэх эсвэл гадаад паспорт /асран хамгаалагч, харгалзан дэмжигчийг тогтоосон сум, дүүргийн Засаг даргын захирамж,Шүүхийн шийдвэр/ 5-аас дээш насны хүүхдийг өөрийн биеэр байлцуулна/
  • Хүүхдийн төрсний гэрчилгээ
  • Багийн Засаг даргаас хүүхдийн зурагтай тодорхойлолт авах
  • Цээж зураг 3 хувь хувь /Сүүлийн 6 сарын дотор авахуулсан 3.5Х4.5 хэмжээтэй /
  • Гадаад паспорт авах мэдүүлэг бөглөх
  • “Голомт” банкны тооцооны төвийн  дансад доорхи төлбөрийг тушаана.
   гадаад паспортын үнэ:
   1 жил 22500 төг
   5 жил 32500 төг
   Энгийн үйлчилгээгээр гадаад паспортыг ажлын 30 өдрийн дараа олгоно.