Гарчиг Огноо Файл
Аймгийн 2016 оны орон нутгийн тєсвийн тодотгол 2016.10.27 Татаж авах
ОНХС-ийн тодотгол -2 2016.10.27 Татаж авах
Аймгийн Орон нутгийг хөгжүүлэх сангийн хөрөнгөөр 2017 онд хэрэгжүүлэх төсөл арга хэмжээнүүдийн нэгдсэн жагсаалтын төсөл. 2016.09.12 Файл байхгүй
Нийгмийн даатгалын сангаас тэтгэвэр, тэтгэмж, төлбөр авах эрх бүхий этгээдийн жагсаалт 2016.06.18 Татаж авах
Орон нутгийн өмчийн концессийн зүйлийн жагсаалтад нэмэлт оруулах тухай 2016.03.28 Татаж авах
2016 оны Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөө 2016.03.20 Татаж авах
Аймгийн ОХНС-ийн 2016 тодотгосон төлөвлөгөө 2016.03.10 Татаж авах
Орон нутгийн төсвийн 2015 оны үлдэгдлээс санхүүжүүлэх арга хэмжээний жагсаалт 2016.03.10 Татаж авах
Аймгийн санхүүгийн хяналт, аудитын албаны 2016 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө 2016.03.04 Татаж авах
Нийгмийн даатгалын сангийн 2016 оны орлогын төлөвлөгөө батлах тухай 2016.02.05 Файл байхгүй