Гарчиг Огноо Файл
Удирдах ажилтны сонгон шалгаруулалт болов 2014.05.23 Файл байхгүй
ИРГЭНИЙ ХАРЬЯАЛАЛ ШИЛЖИЛТ ХӨДӨЛГӨӨНИЙ БАЙГУУЛЛАГАД мэдээллийн технологийн чиглэлээр төрийн үйлчилгээний албан тушаалын сул орон тоог нөхөх 2014.05.15 Файл байхгүй
Төрийн жинхэнэ албаны мэргэшлийн шалгалттай холбогдолтой асуулт, хариулт 2014.04.29 Файл байхгүй
Төрийн жинхэнэ албан тушаалд анх орох иргэний нөөцтэй холбогдолтой асуулт, хариулт 2014.04.29 Файл байхгүй
Төрийн жинхэнэ албаны удирдах албан тушаалын сонгон шалгаруулалттай холбогдолтой асуулт, хариулт 2014.04.29 Файл байхгүй
Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн үр дүнгийн гэрээтэй холбогдолтой асуулт, хариулт 2014.04.29 Файл байхгүй
Төрийн албан хаагчийн цалин хөлстэй холбоотой зарим асуулт, хариулт 2014.04.29 Файл байхгүй
Сумын ИТХ-ын Нарийн бичгийн даргын албан тушаал 2014.03.27 Татаж авах
Туслах түшмэлийн ангиллын төрийн жинхэнэ албан тушаалтны ажлын байрны сул орон тоог нөхөх иргэдийг сонгон шалгаруулах шалгалтын тухай зар 2014.03.25 Файл байхгүй
Дэс түшмэлийн ангиллын төрийн жинхэнэ албан тушаалтны ажлын байрны сул орон тоог нөхөх иргэдийг сонгон шалгаруулах шалгалтын тухай зар 2014.03.25 Файл байхгүй