Гарчиг Огноо Файл
Дэс түшмэлийн ангиллын төрийн жинхэнэ албан тушаалтны ажлын байрны сул орон тоог нөхөх иргэдийг сонгон шалгаруулах шалгалтын тухай зар 2014.10.08 Татаж авах
Баян-Өлгий аймаг дахь төрийн албан хаагчийн судалгаа 2014.09.08 Татаж авах
Төрийн жинхэнэ албаны мэргэшлийн болон нөөцийн судалгаа 2014.06.06 Татаж авах
Гишүүдийн ажил үүргийн хуваарь 2014.05.28 Татаж авах
ИРГЭНИЙ ХАРЬЯАЛАЛ ШИЛЖИЛТ ХӨДӨЛГӨӨНИЙ БАЙГУУЛЛАГАД мэдээллийн технологийн чиглэлээр төрийн үйлчилгээний албан тушаалын сул орон тоог нөхөх 2014.05.15 Файл байхгүй
Туслах түшмэлийн ангиллын төрийн жинхэнэ албан тушаалтны ажлын байрны сул орон тоог нөхөх иргэдийг сонгон шалгаруулах шалгалтын тухай зар 2014.03.25 Файл байхгүй
Дэс түшмэлийн ангиллын төрийн жинхэнэ албан тушаалтны ажлын байрны сул орон тоог нөхөх иргэдийг сонгон шалгаруулах шалгалтын тухай зар 2014.03.25 Файл байхгүй