Гарчиг Огноо Файл
Салбар зөвлөлийн 2014 онд хийх ажлын төлөвлөгөө 2014.01.28 Татаж авах
Албан тушаалтны хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлэг болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийн маягт 2014.01.28 Татаж авах
Албан тушаалтны хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлэг болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийн загвар жишээ 2014.01.28 Татаж авах
Нийтийн албанд томилогдохоор нэр дэвшсэн этгээдийн хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан мэдүүлэг 2014.01.28 Татаж авах
Ашиг сонирхлын зөрчилгүй гэдгээ илэрхийлэх, зөрчил үүссэн тухай мэдэгдэл 2014.01.28 Татаж авах
Сонгуульд нэр дэвшигчийн хөрөнгө, орлогын мэдүүлэг 2014.01.28 Татаж авах
Сонгуульд нэр дэвшигчийн хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийн загвар жишээ 2014.01.28 Татаж авах
Нөөцөөс нөхөх зар 2014.01.16 Татаж авах
Хүүхэд, гэр бүлийн хөгжлийн хэлтэс, Казах үндэсний театрын даргын албан тушаалд томилогдох ажилтны сонгон шалгаруулалтыг зарлаж байна 2013.11.28 Файл байхгүй
Хууль зүйн хэлтэс, аймгийн Боловсролын газрын дарга, Эрүүл мэндийн газрын дарга, Стандартчилал хэмжилзүйн хэлтсийн дарга нарын албан тушаалд томилогдох ажилтны сонгон шалгаруулалтыг зарлаж байна 2013.11.28 Файл байхгүй