НӨӨЦӨӨС НӨХӨХ ЗАР

2018 оны 10-р сарын 26, 00:00

БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМАГ

 

БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМГИЙН НУТГИЙН ЗАХИРГААНЫ ЗАРИМ БАЙГУУЛЛАГЫН
ДЭС БОЛОН ТУСЛАХ ТҮШМЭЛИЙН  АНГИЛЛЫН ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ТУШААЛД ГАРСАН

АЖЛЫН БАЙРНЫ СУЛ ОРОН ТООГ НӨӨЦӨӨС НӨХӨХ  ЗАР

 

Нэг. СУЛ ОРОН ТООГ НӨХӨХ ЗАР  

 

Төрийн албаны тухай хуулийн 17 дугаар зүйлийн 17.5-д “Хуульд өөрөөр заагаагүй бол ажил олгогч төрийн жинхэнэ албан тушаалын сул орон тооны талаар нийтэд мэдээлэх үүрэгтэй” гэсний дагуу Баян-Өлгий  аймаг дахь төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлөөс ирүүлсэн тус аймгийн нутгийн захиргааны байгууллагын төрийн жинхэнэ албан тушаалын  сул орон тоог нөхөх захиалгыг Төрийн албаны зөвлөлөөс нийтэд зарлаж байна.

Зарлагдаж буй сул орон тоонд Төрийн холбогдох бусад байгууллагад ажиллаж байгаа төрийн жинхэнэ албан хаагчид болон төрийн жинхэнэ албан тушаалд анх орох иргэний нөөцөд бүртгэлтэй, тухайн албан тушаалд тавигдах боловсрол, мэргэжил, мэргэшил, туршлага, ур чадвар болон тусгай шаардлагыг хангасан, энэ албан тушаалд ажиллахыг хүссэн Монгол Улсын иргэн  санал хүсэлтээ гаргаж болно.

Тус аймгийн нутгийн захиргааны байгууллагын төрийн жинхэнэ албан тушаалын сул орон тоог Төрийн  албаны тухай хуулийн 17 дугаар зүйл, Төрийн албаны зөвлөлийн 2009 оны 99 дүгээр тогтоолоор баталсан “Төрийн жинхэнэ албан тушаалд анх орох иргэний нөөцийг бүрдүүлэх журам”-ын дагуу нөхөх үйл ажиллагааг зохион байгуулна.

Аймаг дахь төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөл зарын дагуу бүртгүүлсэн нөөцөд байгаа иргэнийг тухайн ажлын байрны тодорхойлолтод заасан шаардлагыг хангаж байна гэж үзсэн тохиолдолд мэргэшлийн шалгалт өгсөн төрийн жинхэнэ албан тушаалын ангилал дотор төрийн жинхэнэ албан тушаалд томилуулахаар нэр дэвшүүлж болно. Өөрөөр хэлбэл туслах түшмэлийн ангилалд хамаарах ажлын байранд шалгалт өгсөн бол дэс түшмэлийн ангилалд хамаарах албан тушаалд томилогдон ажиллах боломжгүй юм.

 

Хоёр. БҮРТГЭЛИЙН ХУГАЦАА

Зарлагдсан төрийн жинхэнэ албаны удирдах ажилтны албан тушаалын ажлын байрны сул орон тоонд ажиллахыг хүссэн иргэд тус  аймгийн Засаг даргын Тамгын газар дээр  2018 оны 11 дүгээр сарын 16-ны өдөр 09.00-17.00  цагийн хооронд өөрийн биеэр ирж бүртгүүлнэ.

Иргэд бүртгүүлэхдээ өөрийн боловсрол, мэргэжил, мэргэшил, туршлага, ур чадвар, тусгай шаардлагын талаар дэлгэрэнгүй мэдээллийг үнэн зөв, товчилсон нэр, томьёо хэрэглэхгүй мэдээлэх шаардлагатай. Мөн холбоо барих утасны дугаар, гэрийн хаяг, е-майл хаяг зэргийг тодорхой дурдана.


Гурав. БҮРТГҮҮЛЭХ ИРГЭДЭД ТАВИХ ШААРДЛАГА

  1. Бүртгүүлэх иргэн Төрийн албаны зөвлөлийн www.csc.gov.mn  гэсэн цахим хаягт байгаа “Төрийн жинхэнэ албан тушаалд анх орох иргэний нөөцийг бүрдүүлэх журам”-тай танилцсан байна.
  2. Бүртгүүлэгч хуурамч баримт материал бүрдүүлэхгүй, худал мэдүүлэхгүй байх үүрэг хүлээнэ.
  3. Бүртгүүлэх иргэн дараахь бичиг баримтыг бүрдүүлнэ.
  • Тухайн албан тушаалд ажиллахыг хүссэн өргөдөл /Иргэн ажилд орохыг хүссэн өргөдөлдөө төрийн албаны мэргэшлийн шалгалтыг хэдэн оны хэдэн сард хаана, ямар байгууллага, ажлын байранд өгч тэнцсэн тухай дэлгэрэнгүй мэдээллийг бичнэ/
  • Төрийн албан хаагчийн анкет  (Төрийн албан хаагчийн анкетыг  маягт N1-ийн дагуу бүрэн бөглөсөн байх);
  • Боловсролын түвшинг тодорхойлсон баримт бичиг /диплом/-ийн эхийг нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбарын хамт;
  • Мэргэшүүлэх сургалтанд хамрагдсан бол гэрчлэх баримт бичгийн  эх хувийг  хуулбарын хамт;
  • Иргэний үнэмлэхний эх, хуулбарын хамт;
  •  “4 х 6”-гийн  хэмжээний  цээж зураг 2  хувь;
  •  Ажилласан хугацаа болон ажил эрхлэлтийг  гэрчлэх баримт /Нийгмийн даатгал,  хөдөлмөрийн дэвтэр/-ийн эх хувийг  хуулбарын хамт;

Жич: “Төрийн жинхэнэ албан тушаалд анх орох иргэний нөөцийг бүрдүүлэх журам”-ын 4.1-д зааснаар мэргэшлийн шалгалт өгч тэнцсэн иргэний нөөцийн бүртгэл 2 жилийн хугацаанд хүчинтэй байна.
 
 

Дөрөв. МЭДЭЭЛЭЛ ЛАВЛАГАА
 

Тус аймаг дахь нутгийн захиргааны байгууллагын төрийн жинхэнэ албан тушаалын ажлын байрны сул орон тоонд ажиллах хүсэлтэй иргэд тус аймгийн ЗДТГ-ын 99020377 дугаарын утсаар холбогдож  лавлагаа авч  болно.

 

 

 

БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМГИЙН НУТГИЙН ЗАХИРГААНЫ ЗАРИМ БАЙГУУЛЛАГЫН  ДЭС ТҮШМЭЛИЙН АНГИЛЛЫН

ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ТУШААЛЫН СУЛ ОРОН ТООНЫ ЗАР,

АЖЛЫН БАЙРАНД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА

                                                                                                                                                                                                                   2018.11.02

Д/д

Захиалга өгсөн байгууллага

Нэгжийн нэр

Албан тушаалын

Ажлын байранд тавигдах шаардлага

Ангилал

Нэр

Хариуцсан асуудал

Орон тоо

Боловсрол

Мэргэжил

Мэргэшил

Туршлага

Ур чадвар

Тусгай шаардлага

1

Баян-Өлгий аймгийн Дэлүүн сум

Дэлүүн сумын Засаг даргын Тамгын газар

Дэс түшмэл ТЗ-6

Улсын байцаагч

Байгаль орчны улсын байцаагч

1

Бакалаврын  зэрэгтэй байх

Газар зохион байгуулагч, экологич, байгаль хамгаалал, байгаль орчны хяналт үнэлгээний мэргэжилтэй

-

Төрийн албанд 2-аас доошгүй жил ажилласан байх

Багаар ажиллах, зохион байгуулах баримт бичиг боловсруулах Компьютерийн өргөн хэрэглээний программуудыг ашиглаж чаддаг байх;

Авилга, ёс зүйн зөрчлөөс ангид байх

2

Баян-Өлгий аймгийн Засаг даргын Тамгын газар

Санхүү, төрийн сангийн хэлтэс

Дэс түшмэл ТЗ-6

Мэргэжилтэн

Төсвийн бодлого хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

1

Бакалаврын  зэрэгтэй байх

Санхүүгийн удирдлага, Эдийн засагч

Төрийн удирдлагаар мэргэшсэн байх

Улсад 10 түүнээс дээш жил, санхүүгийн чиглэлээр 8-аас доошгүй жил тасралтгүй ажилласан байх

Компьютерийн өргөн хэрэглээний программ эзэмшсэн,

Багаар ажиллах, бичиг баримт боловсруулах  чадвартай,

Авилга, ёс зүйн зөрчлөөс ангид байх

3

Аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газар

Эрүүл мэнд,боловсрол, хүнсний хяналтын хэлтэс

Дэс түшмэл ТЗ-6

Улсын байцаагч

Мал эмнэлгийн хяналтын улсын байцаагч

1

Бакалавр болон түүнээс дээш зэрэгтэй байх

Малын их эмч

-

Мэргэжлээрээ 1-ээс доошгүй жил ажилласан байх

Компьютерийн өргөн хэрэглээний программ эзэмшсэн байх

Авилга, ёс зүйн зөрчлөөс ангид байх

4

Аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газар

Байгаль орчин, дэд бүтэц, хөдөлмөрийн хяналтын хэлтэс

Дэс түшмэл ТЗ-6

Улсын байцаагч

Барилгын техникийн хяналтын улсын байцаагч

1

Бакалавр болон түүнээс дээш зэрэгтэй байх

Иргэний ба үйлдвэрийн барилгын инженер

Мэргэжлийн чиглэлээр сургалтад хамрагдсан байх

Мэргэжлээрээ 1-ээс доошгүй жил ажилласан байх

Компьютерийн өргөн хэрэглээний программ эзэмшсэн байх

Авилга, ёс зүйн зөрчлөөс ангид байх

5

Баян-Өлгий аймгийн Булган сум

Булган сумын Засаг даргын Тамгын газар

Дэс түшмэл ТЗ-5

Нийгмийн даатгалын байцаагч

Сумын Нийгмийн даатгалын байцаагч

1

Бакалавр болон түүнээс дээш зэрэгтэй байх

Нягтлан бодогч, Санхүүч, Эдийн засагч

-

Төрийн албанд 1-ээс дээш жил ажилласан байх

Багаар ажиллах, зохион байгуулах баримт бичиг боловсруулах Компьютерийн өргөн хэрэглээний программуудыг ашиглаж чаддаг байх;

Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг сахих, хууль дээдлэх

6

Аймгийн Эрүүл мэндийн газар

Эрүүл мэндийн газар

Дэс түшмэл ТЗ-5

Мэргэжилтэн

Дотоод аудит хариуцсан мэргэжилтэн

1

Бакалавр болон түүнээс дээш зэрэгтэй байх

Нягтлан бодох бүртгэл, эдийн засагч

-

Улсад 3-аас доошгүй жил  ажилласан байх-

Багаар ажиллах, зохион байгуулах баримт бичиг боловсруулах Компьютерийн өргөн хэрэглээний программуудыг ашиглаж чаддаг байх;

Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг сахих, хууль дээдлэх

7

Аймгийн Эрүүл мэндийн газар

Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний хэлтэс

Дэс түшмэл ТЗ-5

Мэргэжилтэн

Эх барих, эмэгтэйчүүд, нярайн тусламж үйлчилгээний зохицуулалт хариуцсан мэргэжилтэн

1

Бакалавр болон түүнээс дээш зэрэгтэй байх

Их эмч

Эх барих, хүүхдийн чиглэлээр сургалтад хамрагдсан байх

Улсад 10-аас доошгүй жил ажилласан байх

Удирдан зохион байгуулах, манлайлах, шийдвэр гаргах, багаар ажиллах, харилцааны ур чадвартай байх

Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг сахих, хууль дээдлэх

8

Аймгийн Эрүүл мэндийн газар

Эдийн засаг удирдлага, мэдээллийн хэлтэс

Дэс түшмэл ТЗ-5

Мэргэжилтэн

Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн хангамж хариуцсан мэргэжилтэн

1

Бакалавр болон түүнээс дээш зэрэгтэй байх

Эм зүйч, 

-

Төрийн албанд 3-аас доошгүй жил ажилласан байх

Багаар ажиллах, зохион байгуулах баримт бичиг боловсруулах Компьютерийн өргөн хэрэглээний программуудыг ашиглаж чаддаг байх;

Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг сахих, хууль дээдлэх

Нийт дэс түшмэлийн 8 сул орон тоо

БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМГИЙН НУТГИЙН ЗАХИРГААНЫ ЗАРИМ БАЙГУУЛЛАГЫН  ТУСЛАХ ТҮШМЭЛИЙН АНГИЛЛЫН

ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ТУШААЛЫН СУЛ ОРОН ТООНЫ ЗАР,

АЖЛЫН БАЙРАНД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА

 

 

                                                                                                                                                                                                                   2018.11.02

Д/д

Захиалга өгсөн байгууллага

Нэгжийн нэр

Албан тушаалын

Ажлын байранд тавигдах шаардлага

Ангилал

Нэр

Хариуцсан асуудал

Орон тоо

Боловсрол

Мэргэжил

Мэргэшил

Туршлага

Ур чадвар

Тусгай шаардлага

1

Дэлүүн сум

Дэлүүн сумын Засаг даргын Тамгын газар

Туслах түшмэл ТЗ-3

 

Мэргэжилтэн

Эрх зүйн сургалт, сурталчилгаа хариуцсан мэргэжилтэн

1

бакалавр  болон түүнээс дээш зэрэгтэй байх

Эрх зүйч

-

-

Компьютерын хэрэглээний програм дээр ажиллах чадвартай

 

Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг сахих, хариуцлага хүлээх чадвартай байх

2

Баяннуур сумын ЗДТГазар

Баяннуур сумын ЗДТГ-ын  Мал эмнэлэг, үржлийн тасаг

Туслах түшмэл ТЗ-3

Мэргэжилтэн

Мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийн технологи, үржил, бүртгэл, хариуцсан мэргэжилтэн

1

бакалавр  болон түүнээс дээш зэрэгтэй байх

Мал зүйч, МАА-н үйлдвэрлэл технологич

-

-

Компьютерын хэрэглээний програм дээр ажиллах чадвартай,  Албан бичиг боловсруулах,  багаар ажиллах чадвартай,

Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг сахих, хариуцлага хүлээх чадвартай байх

3

Толбо сумын ЗДТГазар

Толбо сумын ЗДТГ-ын  Мал эмнэлэг, үржлийн тасаг

Туслах түшмэл ТЗ-3

Мэргэжилтэн

Мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийн технологи, үржил, бүртгэл, хариуцсан мэргэжилтэн

1

бакалавр  болон түүнээс дээш зэрэгтэй байх

Малын их эмч, агрономич, ХААн-н мал зүйч

-

-

Компьютерын хэрэглээний програм дээр ажиллах чадвартай,  Албан бичиг боловсруулах, багаар ажиллах чадвартай,

Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг сахих, хариуцлага хүлээх чадвартай байх

4

Өлгий сумын ЗДТГазар

Өлгий сумын ЗДТГазрын Санхүүгийн алба

Дэс түшмэл ТЗ-5

Мэргэжилтэн

Төрийн сангийн төлөөлөгч

1

Бакалавр болон түүнээс дээш зэрэгтэй байх

Нягтлан бодогч, эдийн засагч

-

-

Компьютерын хэрэглээний програм дээр ажиллах чадвартай,  Албан бичиг боловсруулах, багаар ажиллах чадвартай,

Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг сахих, хариуцлага хүлээх чадвартай байх

 

 

5

Аймгийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар

Алтанцөгц сумын Улаан харгана баг

Туслах түшмэл ТЗ-2

Байгаль хамгаалагч

Байгаль хамгаалагч

1

бакалавр  болон түүнээс дээш зэрэгтэй байх

Экологич, байгаль хамгаалал, эрх зүйч, ойн инженер, байгаль орчны менежмент

-

-

Компьютерын хэрэглээний програм дээр ажиллах, зөрчлийг хянан шийдвэрлэх

Хариуцсан хамгаалж буй нутаг дэвсгэрт амьдарч ажиллах, төрийн албан хаагчийн ёс зүйг баримтлах

6

Аймгийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар

Ногооннуур сумын Ховд баг

Туслах түшмэл ТЗ-2

Байгаль хамгаалагч

Байгаль хамгаалагч

1

бакалавр  болон түүнээс дээш зэрэгтэй байх

Экологич, байгаль хамгаалал, эрх зүйч, ойн инженер, байгаль орчны менежмент

-

-

Компьютерын хэрэглээний програм дээр ажиллах, зөрчлийг хянан шийдвэрлэх

Хариуцсан хамгаалж буй нутаг дэвсгэрт амьдарч ажиллах, төрийн албан хаагчийн ёс зүйг баримтлах

7

Монгол Алтайн нурууны Улсын тусгай хамгаалалттай газруудын хамгаалалтын захиргаа

Монгол Алтайн нурууны УТХГ-ын Хамгаалалтын захиргаа

Туслах түшмэл ТЗ-2

Байгаль хамгаалагч

Байгаль хамгаалагч

2

бакалавр  болон түүнээс дээш зэрэгтэй байх

Байгаль хамгаалал, газар зохион байгуулалт, багш

-

-

Компьютерын хэрэглээний програм дээр ажиллах чадвартай,  Албан бичиг боловсруулах, багаар ажиллах чадвартай,

Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг сахих, хариуцлага хүлээх чадвартай байх

Нийт туслах түшмэлийн 8 сул орон тоо

ТӨРИЙН АЛБАНЫ МЭРГЭШЛИЙН ШАЛГАЛТЫН ТӨВ КОМИСС