МУ-ын ЗГ-ын 2019 оны 37-р тогтоолоор батлагдсан Байгууллагын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө боловсруулах, гүйцэтгэлийн зорилт, шалгуур үзүүлэлтийг тогтоох, тайлан гаргах журам

2019 оны 03-р сарын 18, 00:00