МУ-ын ЗГ-ын 2019 оны 38-р тогтоолоор батлагдсан Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө боловсруулж батлах, ажлын гүйцэтгэл, үр дүн мэргэшлийн түвшинг үнэлэх журам

2019 оны 03-р сарын 18, 00:00