БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМГИЙН ЗАРИМ ИРГЭД ТӨРИЙН ДЭЭД ОДОНГООР ШАГНУУЛЛАА

2019 оны 03-р сарын 18, 00:00

Монгол улсын Ерөнхийлөгчийн зарлигаар Казах түмний уламжлалт “Наурыз”-ын баяр, Зэвсэгт хүчний 98 жилийн ойг тохиолдуулан аж үйлдвэр, боловсрол, соёл урлаг, спорт, эрүүл мэнд, барилга, төрийн захиргаа, хууль эрх зүй болон бусад салбарт олон жил үр бүтээлтэй ажилласан Баян-Өлгий аймгийн дараах нэр бүхий иргэдийг төрийн дээд одон медалиар шагнасан байна. Үүнд:

 
ГАВЬЯАТ БАГШ ЦОЛООР:
 
1.Хабисатын Хадаан - Баян-Өлгий аймгийн Дэлүүн сумын Ерөнхий боловсролын сургуулийн ахмад багш
 
ГАВЬЯАТ МАЛЫН ЭМЧ ЦОЛООР:
 
1.Жантөмөрийн Онгар - Баян-Өлгий аймгийн Хөдөө аж ахуйн газрын ахмад ажилтан:
 
ХӨДӨЛМӨРИЙН ГАВЬЯАНЫ УЛААН ТУГИЙН ОДОНГООР:
 
1. Болатханы Иваныш – Ногооннуур сумын өндөр настан
2. Райханы Авжат- Аймгийн засаг даргын Тамгын газрын боловсролын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
3. Шакиртбайн Шарменхан – Өлгий сумын өндөр настан
4. Көжебайн Нури – Толбо сумын өндөр настан
5. Алданышын Хаукен – Бугат сумын өндөр настан
6. Дамчаагын Цэцэгээ – Буянт сумын ЕБС-ийн багш
7. Бохатханы Күлзия – Өлгий сумын ахмад настан
8. Кепилийн Хумар – Өлгий сумын өндөр настан
9. Абзийгийн Атретхан – Сагсай сумын өндөр настан
10. Күришбекийн Баделхан – Улаанхус сумын өндөр настан
11.Хапасын Хожанияз – Өлгий сумын өндөр настан
 
АЛТАН ГАДАС ОДОНГООР:
 
1. Алипийн Меруерт – Гэр бүлийн боловсролыг дэмжих ТББ-ын Тэргүүн
2. Рахатын Асылбек – Монгол Заман сонины редактор
3. Хавдолдагын Сьезд – Өлгий сумын Айбо цэцэрлэгийн эрхлэгч
4. Маметекийн Нуржан – Өлгий сумын ахмад настан
5. Байсолтаны Бахай – Өлгий сумын ахмад настан
6. Билгишбайн Гүльсия – Өлгий сумын ахмад настан
7. Байселийн Торгай – Өлгий сумын ахмад настан
8. Хавкейн Хуанбай – Өлгий сумын ахмад настан
9. Телеуханы Баяш – Өлгий сумын ахмад настан
10. Оралын Болат – Өлгий сумын иргэн, тээврийн жолооч
11. Жанимханы Серик – Өлгий сумын “Өгөөж барс” ХХК-ийн Захирал
12. Райханы Сахыш – Өлгий сумын өндөр настан
13. Кабейн Дахар – Толбо сумын ахмад настан
14. Ботагажын Слатай – Толбо сумын ахмад настан
15. Сламын Хайымхан – Толбо сумын ахмад настан
16. Көксегений Хызыр – Улаанхус сумын өндөр настан
17. Сайпгалийн Бизат – Цагааннуур сумын ахмад настан
18. Хабталбайн Калима – ЭМТ-ийн ахмад ажилтан
19. Цэдээгийн Өтнөө – Алтай сумын ахмад настан
20. Байдолдагын Айлан – Алтанцөгц сумын ахмад настан
21. Рахадалын Хайбар – Баяннуур сумын “Кандет” ХХК-ийн захирал
22. Хадырын Кабей –Булган сумын ахмад настан
23. Жамьяны Мандах – Булган сумын ахмад настан
24. Хуанганы Зейнелхан – Булган сумын ахмад настан
25. Очирын Гаваадулам – Буянт сумын ЗДТГ-ын Малын их эмч
26. Пирэнгэлийн Буянтогтох – Буянт сумын малчин
27. Төкейн Жайнагүл – Дэлүүн сумын ЕБС-ийн багш
28. Төлегений Сайран – Дэлүүн сумын ЕБС-ийн багш
29. Мамбарын Силамбек – Дэлүүн сумны ЕБС-ийн багш
30. Хурманбайн Жанат – Ногооннуур сумын өндөр настан
31. Абайханы Адасбай – Өлгий сумын ахмад настан
32. Ыбрайн Адеш – Өлгий сумын ахмад настан
33. Хавдразахын Серхан – Өлгий сумын ахмад настан
34. Жабарын Дакей – Өлгий сумын ахмад настан
35. Авилбайн Жазкей – Өлгий усмын ахмад настан
36. Донойгийн Лхасүрэн – Өлгий сумын ахмад настан
37. Хажыбайн Ныгмет – Өлгий сумын ахмад настан
38. Бүркитбайн Есей – Өлгий сумын ахмад настан
39. Мичирын Төртулга – Өлгий сумын Ерөнхий боловсролын 2-р сургуулийн багш
40. Шадетийн Гүлнар – Өлгий сумын Ерөнхий боловсролын 6-р сургуулийн багш
41. Дөтейн Сайран – Өлгий сумын “Жалбыз” ХХК-ийн эм найруулагч
42. Калимын Риза – Өлгий сумын ахмад настан
43. Зейнелхабдылын Асхар – Өлгий сумын ХХҮГазрын жолооч
44. Илияасийн Гүлжамиш - Өлгий сумын хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч
45. Мырзаханы Ербол – Өлгий сумын ШШГГазар
46. Бадейн Ниетбек – “Эрчимбаян-Өлгий” ХК
47. Тампейсийн Кабей – Сагсай сумын ахмад настан
48. Болатын Мале – Сагсай сумын өндөр настан
49. Шатырбайн Орысбай – Толбо сумын өндөр настан
50. Хожахмет Зауатай – Улаанхус сумын өндөр настан
51. Хуанбайн Накейхан – Улаанхус сумын Ерөнхий боловсролын сургуулийн багш
52. Орондыкын Зарлыгаш – Улаанхус сумын өндөр настан
53. Нигметийн Магзам – Цэнгэл сумын ахмадын хорооны дарга
 
ХӨДӨЛМӨРИЙН ХҮНДЭТ МЕДАЛИАР:
 
1. Хаукейн Нугжаз – Өлгий сумын ЕБ-ын 3-р сургууль
2. Халашын Елеухан – Өлгий сумын хувиараа бизнес эрхлэгч
3. Елеукегийн Сейл – Өлгий сумын худалдаа, үйлдвэрлэл
4. Хуаны Унатхан – Толбо сумын ахмад настан
5. Ховдбазарын Игилик – Алтай сумын жолооч
6. Хойтиын Манайхан – Алтай сумын ЭМТ-ийн бага эмч
7. Хапаны Тойлыбай – Баяннуур сумын Цагаан-Арал багийн сургуулийн багш
8. Хажигийн Майдар – Булган сумын өндөр настан
9. Сембайн Мадениет – Булган сумын Холбооны салбарын эрхлэгч
10. Сүрэнбэлийн Нарангэрэл – Буянт сумын ЕБ-ын сургуулийн түүхийн багш
11. Хауаниягийн Бапар – Дэлүүн сумын цаг уур, усны ажилтан
12. Батишийн Латипа – Өлгий сумын ахмад настан
13. Маселийн Сайпилмүлик – Өлгий сумын ахмад настан
14. Какбайн Риза – Өлгий сумын ЕБ-ын 6-р сургуулийн багш
15. Хамбарын Нигмет – Өлгий сумын малчин
16. Даривханы Бахытгүл – Өлгий сумын ахмад настан
17. Нугамарын Шаривхан – Өлгий сумын өндөр настан
18. Шакиртийн Жанарбек – Өлгий сумын “СУАТ” ХХК-ны усны инженер
19. Хызырын Имашхан – Улсын бүртгэлийн хэлтсийн улсын бүртгэгч
20. Халыхбайн Амангүл – Өлгий сумын ЭМТ-ын сувилагч
21. Манбайн Даянбай – Сагсай сумын өндөр настан
22. Секейн Хазирахан – Толбо сумын ахмад настан
23. Еркинбайн Колья – Толбо сумын малчин
24. Сейтхажын Бердигүл – Толбо сумын ЭМТ-ийн хүүхдийн их эмч
25. Өмирзахын Гүлжайна – Улаанхус сумын хүүхдийн цэцэрлэгийн багш
26. Бөкейн Азим – Цэнгэл сумын байгаль хамгаалагч
27. Акейханы Күлдан – Цэнгэл сумын ЕБ-ын сургуулийн багш
28. Халелбекийн Шарабан – Цэнгэл сумын өндөр настан
 
ЦЭРГИЙН ГАВЬЯАНЫ ОДОНГООР:
 
1. Калешийн Мухит – Өлгий сумын ахмад настан
2. Тышханбайн Бейбит – Өлгий сумын ахмад настан
Цэргийн гавьяаны улаан тугийн одонгоор:
1. Силамын Ишбек – Өлгий сумын ахмад настан
Цэргийн хүндэт медиалаар:
1. Ныгыметийн Серикжан – Булган сумын Хилийн 0196 дугаар салбар
 
ШУДАРГА ЖУРАМ МЕДИАЛААР:
 
1. Солтаны Хурмет – Өлгий сумын ахмад настан нарыг тус тус шагнагдлаа.
 
Шагнал гардуулах ёслолын арга хэмжээ хэзээ, хаана гэдгийг удахгүй зарлах болно.
 
Н.Ерлан
2019.03.18