Төсвийн тодотголоор батлагдсан төсөл арга хэмжээнүүд

2014 оны 06-р сарын 13, 17:00

2014 оны төсөвт “0.0” дүнтэй төсөл арга хэмжээнүүд төсвийн тодотголоор дараах байдалтай батлагдав.

МОНГОЛ УЛСЫН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨӨР 2014 ОНД ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ХӨРӨНГӨОРУУЛАЛТЫН

ТӨСӨЛ,АРГА ХЭМЖЭЭ, БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН ТОДОТГОСОН ЖАГСААЛТ

                                                                                                                             /сая.төгрөг/

Дугаар

Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил

Эхлэх хугацаа

Дуусах хугацаа

Төсөвт өртөг

2014 онд санхүүжих

XV.1.39

Аймгийн төвийн хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөнд тодотгол хийх /Баян-Өлгий/

013

2015

801.0

572.7

XVII.1.1.40

Сургуулийн дотуур байрны барилга, 150 ор /Баян-Өлгий, Улаанхус сум, Хөххөтөл баг/

2012

2014

960.6

960.6

XVII.1.1.77

Сургуулийн барилга, 640 суудал /Баян-Өлгий,Өлгий сум, 2 дугаар сургууль/

2012

2015

2,299.9

1,921.1

XVII.1.1.10

Сургуулийн дотуур байрны барилга /Баян-Өлгий,Улаанхус сум, Согоог баг/

2013

2015

1,300.0

500.0

XVII.1.1.129

Цэцэрлэгийн барилга, 75 ор /Баян-Өлгий, Цэнгэл сум/

2013

2014

1,136.3

1,136.3