Сумдын ЗДТГ, хэлтэс, агентлаг, сургууль, цэцэрлэгийн дарга, эрхлэгч нарт

2014 оны 12-р сарын 09, 10:00

Авлигын эсрэг хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 4,1 дэх заалт, Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 4.1-д заасны дагуу байгууллагын хэмжээнд болон харьяа байгуллагын хэмжээнд 2014 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрийн байдлаар ХАСХОМэдүүлэг гаргах албан тушаалтнуудын нэрсийн жагсаалтыг маягтын дагуу гаргаж бичгээр болон admin@bayan-olgii.gov.mn цахим хаягт 2014 оны 12 дугаар сарын 15-ны өдрийн дотор ирүүлнэ үү.

ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР