Аймгийн хүн амын тоо, өсөлт, бууралтын хувь

2015 оны 01-р сарын 13, 14:00

Тус аймгийн хүн амын тоо, өсөлтийн хувийг сүүлийн 5 жилээр харьцуулж үзэхэд 2010 онд 4.1 хувиар, 2011 онд 0.5 хувиар буурсан нь 2009 онд өвөлжилт хүндэрч ган зуд болсонтой холбогдуулан амьжиргааны эх үүсвэр болсон малаа алдсан ихээхэн айл өрхүүдэд гадаад болон дотоодод шилжин явсан нь нөлөөлсөн бол 2013 онд 2.2 хувь, 2014 онд 2.6 хувь өссөн нь төр засгаас авч хэрэгжүүлсэн бодлогын үр дүнгийн илэрэл, хүүхэдийн мөнгө олгож буйтай холбоотой нэмэгдсэн байна.