Хар жагсаалт

2015 оны 03-р сарын 12, 10:00

ТБОНӨХБАҮХАТХуулийн

"14.5 Төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага энэ хуулийн 14.1.4, 14.1.6, 14.1.7 дахь заалтад заасан нөхцөл үүссэнийг тогтоосон тухай энэ хуулийн 52.1-д заасан эрх бүхий улсын байцаагчийн шийдвэрийг үндэслэн тендерт оролцох эрхээ хязгаарлуулсан этгээдийн бүртгэлийг хөтөлж, нийтэд мэдээлнэ." 

"57.5 Тендерт оролцогч болон аливаа этгээд нь худалдан авах гэрээний үүргээ зөрчсөн, биелүүлээгүй, тендерт оролцохдоо илт худал мэдүүлсэн, авлигын гэмт хэрэг үйлдсэнийг шүүх, эрх бүхий улсын байцаагч тогтоосон бол уг шийдвэрийг төсвийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагад хүргүүлж, тендерт оролцох эрхээ хязгаарлуулсан этгээдийн бүртгэлд хамруулна."

 

МОНГОЛ УЛСЫН САНГИЙН САЙДЫН 2014 ОНЫ 3 САРЫН 12-НИЙ ӨДРИЙН 49 ТООТ ТУШААЛААР ХАР ЖАГСААЛТАД ОРСОН КОМПАНИУД    тушаал татаж авах 

No Гүйцэтгэгч компаний нэр Гаргасан зөрчил Зөрчил гаргасан огноо

Бүртгэлд хамруулах 

хугацаа дуусгавар болох огноо

1 Түрүү гарав ХХК

Голомт банкны тендерийн баталгаа

хуурамчаар үйлдсэн

 2011.04.11  2014.04.11
2 Таван талст оргил ХХК

Голомт банкны тендерийн баталгаа

хуурамчаар үйлдсэн

 2011.04.20  2014.04.20
3 Цамхаг констракшн ХХК

Голомт банкны тендерийн баталгаа

хуурамчаар үйлдсэн

 2011.04.26  2014.04.26
4 Цацрах цог ХХК

Голомт банкны тендерийн баталгаа

хуурамчаар үйлдсэн

 2011.08.11  2014.08.11
5 ЧБББ ХХК

Голомт банкны тендерийн баталгаа

хуурамчаар үйлдсэн

 2012.02.01  2015.02.01
6 Хөхийн элч ХХК

Голомт банкны тендерийн баталгаа,

урьдчилгаа төлбөрийн баталгаа

хуурамчаар үйлдсэн

 2012.05.11  2015.05.11
7 Дэлгэр констракшн ХХК

Тендерийн баталгаа хуурамчаар

үйлдсэн

 2012.07.10  2015.07.10
8 Дагшин харгуй ХХК

Тендерийн баталгаа хуурамчаар

үйлдсэн

 2012.03.21  2015.03.21
9 Медбенефит ХХК

Тендерийн баталгаа хуурамчаар

үйлдсэн

 2012.04.16  2015.04.16
10 Анар сан ХХК

Голомт банкны тодорхойлолт 

хуурамчаар үйлдсэн

 2012.05.11  2015.05.11
11 Бүтээн байгуулалт ХХК

Голомт банкны тендерийн баталгаа

хуурамчаар үйлдсэн

 2012.03.30  2015.03.30
12 Нарантээл ХХК

Голомт банкны тендерийн баталгаа

хуурамчаар үйлдсэн

 2012.05.11  2015.05.11
13 Номгон хайрхан ХХК

Хас банкны тендерийн баталгаа

хуурамчаар үйлдсэн

 2012.05.10  2015.0510
14 Бадмаараг өргөө ХХК

Хас банкны тендерийн баталгаа

хуурамчаар үйлдсэн

 2013.07.23  2016.07.23
15 Сумпакс ХХК

Хас банкны тендерийн баталгаа

хуурамчаар үйлдсэн

 2012.05.03  2015.05.03
16 Мөнхтавилга ХХК

Хас банкны тендерийн баталгаа

хуурамчаар үйлдсэн

 2012.03.25  2015.03.25
17

Шинжиан коммуникейшн

консртакшн ХХК

Хятадын банкны тендерийн

баталгаа хуурамчаар үйлдсэн

 2012.04.26  2015.04.26
18 Мед тех ХХК

Татварын төлөгч талаарх албан 

тоотын хуурамчаар ирүүлсэн

 2012.07.30  2015.07.30
19 Киль Туул ХХК

Хаан банкны урьдчилгаа төлбөрийн

баталгаа хуурамчаар үйлдсэн

 2013.07.19  2016.07.19
20 Талст Өргөө ХХК

Голомт банкны баталгааг

хуурамчаар үйлдсэн

 2013.08.07  2016.08.07
21 Фронт гейт ХХК

Хаан банкны урьдчилгаа төлбөрийн

баталгаа хуурамчаар үйлдсэн

 2013.08.26  2016.08.26
22 Бум констракшн ХХК

Төрийн банкны урьдчилгаа төлбөрийн

баталгаа хуурамчаар үйлдсэн

 2012.12.28  2015.12.28
23 Хүрэл харш ХХК

2011,2012 оны санхүүгийн тайлан

хуурамчаар ирүүлсэн

 2013.03.22  2016.03.22
24 Донж хацу ХХК

Голомт банкны тендерийн баталгаа, 

урьдчилгаа төлбөрийн баталгаа тус

тус хууамчаар үйлдсэн

 2013.06.14  2016.06.14
25 Төмөрхүлэг ХХК

Голомт банкны урьдчилгаа төлбөрийн

баталгаа хуурамчаар үйлдсэн

 2012.05.02  2015.05.02
26 Мон Инж Эм Жи ХХК

Санхүүгийн тайлан хуурамчаар

ирүүлсэн

   
27 Эрай төгс чоно ХХК

Худалдаа хөгжлийн банкны тендерийн

баталгаа хуурамчаар ирүүлсэн

   

 

 

МОНГОЛ УЛСЫН САНГИЙН САЙДЫН 2014 ОНЫ 7 САРЫН 18-НИЙ ӨДРИЙН 162 ТООТ ТУШААЛААР ХАР ЖАГСААЛТАД ОРСОН КОМПАНИУД    тушаал татаж авах

No

Гүйцэтгэгч компаний

нэр

Гаргасан зөрчил

Зөрчил гаргасан

огноо

Бүртгэлд хамруулах

хугацаа

дуусгавар болох

огноо

1 Арвис интернэшнл ХХК

Гэрээний үүргээ ноцтой зөрчсөн,

биелүүлээгүй

2012.12.25 2015.12.25
2 Амарсанаа ХХК Гэрээний үүргээ зөрчсөн 2013.11.30 2016.11.30
3 Баянхайрханы чоно ХХК

Мэргэжлийн үйл ажиллагаандаа 

алдаа гаргасан

2012.07.05 2015.07.05
4 Асати монгол ХХК

Гэрээний үүргээ ноцтой зөрчсөн,

биелүүлээгүй

2011.08.01 2014.08.01
5 Орчлон констракшн ХХК Гэрээний үүргээ биелүүлээгүй 2012.06.01 2015.06.01
6 Назу ХХК

Мэргэжлийн үйл ажиллагаандаа 

алдаа гаргасан

2013.04.26 2016.04.16
7 Дөрвөн тэнхлэг ХХК

Гэрээний үүргээ

биелүүлээгүй

2012.10.15 2015.10.15
8 Бэрх зараа ХХК

Гэрээний үүргээ ноцтой зөрчсөн,

биелүүлээгүй

2012.10.01 2015.10.01
9 Нийслэл өргөө ХХК

Гэрээний үүргээ ноцтой зөрчсөн,

биелүүлээгүй

2013.12.10 2016.12.10
10 Мэдүүр ХХК

Гэрээний үүргээ ноцтой зөрчсөн,

биелүүлээгүй

2012.09.15 2015.09.15
11 Клэстон Балансир ХХК

Гэрээний үүргээ ноцтой зөрчсөн,

биелүүлээгүй

2012.10.20 2015.10.20
12 Монгол Эксковатор ХХК Гэрээний үүргээ биелүүлээгүй 2012.10.26 2015.10.26
13 Мишээл-Од ХХК Гэрээний үүргээ биелүүлээгүй 2012.10.10 2015.10.10
14 Апгрейд ХХК Гэрээний үүргээ биелүүлээгүй 2013.01.13 2016.01.13