Аймгийн ЗДТГ-т мөрдөгдөж байгаа хууль тогтоомж, дүрэм, журам, зааврын жагсаалт

2015 оны 08-р сарын 15, 12:00

Аймгийн ЗДТГ-т мөрдөгдөж байгаа хууль тогтоомж, дүрэм, журам, зааврын жагсаалт

Эрх зүйн актуудын нэр

Баталсан он, сар, өдөр

1

Монгол улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хууль

2006.12.15

2

Хөдөлмөрийн тухай хууль

1999.05.14

3

Төрийн албаны тухай хууль

2002.06.28

4

Монгол улсын Үндсэн хууль

1992.01.13

5

Төсвийн тухай хууль

2011.12.23

6

Шилэн дансны тухай хууль

2014.07.01

7

Төрийн сангийн үйл ажиллагааны журам, Засгийн газрын 2015 оны 24-р тогтоолоор баталсан

8

Захиргааны байгууллагын хяналт-шинжилгээ үнэлгээний нийтлэг журам /Засгийн газрын 2013 оны 322 тогтоолоор баталсан /

9

Аймгийн Захиргааны байгууллагын хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний журам /аймгийн Засаг даргын 2013 оны 687-р захирамж/

2013.12.27

10

Төрийн албаны зөвлөлийн үйл ажиллагаатай холбогдолтой эрх зүйн баримт бичгийн эмхэтгэл

2013 он

11

 Аймгийн Засаг даргын зөвлөлийн бүрэлдэхүүн түүний

 ажиллах журам

2014.02.28

12

Аймгийн эрүүл мэндийн чиглэлээр мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн комиссын ажиллах журам

2013.02.08

13

Аймгийн харьяалалтай болон нутаг дэвсгэрт тогтмол үйлдвэрлэл үйлчилгээ эрхэлж байгаа аж ахуйн нэгж, иргэдийн тээврийн хэрэгслээс төлбөр авах журам

2013.03.15

14

”Жижиг, дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх сангаас хөнгөлөлттэй зээл олгох төслийг сонгон шалгаруулах аймгийн дэд комиссын үйл ажиллагааны дотоод журам”

2013.03.28

15

Төрийн албан хаагчдын ёс зүйн дүрэм

2013.05.09

16

Согтууруулах ундаагаар худалдаа, үйлчилгээ эрхэлдэг                                        иргэн, аж ахуйн нэгжийн тусгай зөвшөөрлийг                                     шинэчлэн олгох журам

2013.09.20

17

Аймгийн Засаг даргын захирамжийг боловсруулах, батлах, хянах, мэдээлэх журам

2013.11.15

18

Аймгийн жижиг дунд үйлдвэрийг дэмжих сангийн бүрдүүлэлт, зарцуулалт, үйл ажиллагааны ерөнхий журам

2015.01.05

19

Дайны байдлын тухай хууль

1998.05.15

20

Дайчилгааны тухай хууль

1998.05.15

21

Онц байдлын тухай хууль

1995.11.14

22

Монгол улсын Газрын тухай хууль

2002.06.07

23

Монгол улсын иргэний цэргийн үүргийн болон цэргийн албан хаагчийн эрх зүйн байдлын тухай хууль

1992.05.04

24

Зэвсэгт хүчний нууцын бэлэн байдал, нууцын горимын хэрэгжилтэд хяналт тавих ажлыг зохион байгуулан шалгаж үнэлэх заавар

2012.06.07

25

Монгол улсын зэвсэгт хүчний нууцыг хамгаалах журам

2011 он

26

Цэрэг, техникийн тоо бүртгэлийг зохион байгуулах журам

2014 он

27

Цэргийн албыг дүйцүүлэн хаах журам

2008 он

28

Цэргийн албыг гэрээгээр хаах журам

2008 он

29

Монгол Улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай хууль

2002.06.27

30

Аймгийн насан туршийн боловсролын төвийн дүрэм

2013.12.30

31

Аймгийн сайн малчин шалгаруулах журам

2013 он

32

Аймгийн тэргүүний тариаланч, тариаланч хамт олон  шалгаруулах журам

2013 он

33

Аймгийн тэргүүний хөдөө аж ахуйн мэргэжилтэн шалгаруулах журам

2013 он

34

Аймгийн тэргүүний анчин шалгаруулах журам

2013 он

35

Сангийн сайдын 2012 оны 239-р тушаал

36

Засгийн газрын 1997 оны 54-р тогтоол

37

ЭМГ-ын харьяа, алба, эмнэлэг, салбар, нэгжүүдэд дотоод хяналт шалгалтыг зохион байгуулах журам

2012.02.14

38

Дотоод хяналт, шалгалтыг зохион байгуулах журам

2012.04.17

39

Аймгийн мал хамгаалах сан бүрдүүлэх,

захиран зарцуулах журам

2012.04.25

40

Авлигын эсрэг хууль

2006.07.06

41

Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхолыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай

2012.01.19

42

Боловсролын тухай хууль

2002.05.03

43

Сургуулийн өмнөх боловсролын тухай хууль

2008.05.23

44

Бага дунд боловсролын тухай хууль

2002.05.03

45

Хүүхэд харах үйлчилгээний тухай хууль

2015.07.02

46

Монгол улсын Засгийн газрын 2013 оны 71-р тогтоол

47

Монгол улсын Засгийн газрын 2012 оны 19-р тогтоол

48

Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хууль

2001.02.01

49

Архидан согтуурахтай тэмцэх тухай хууль

2000.01.28

50

Эрүүл мэндийн тухай хууль

2011.05.05

51

Эрүүл мэндийн даатгалын тухай хууль

2015.01.29

52

Мэргэжлийн боловсролын сургалтыгдэмжих талаар авах зарим арга хэмжээний тухай

2015.03.09

53

Эх хүүхдийг дэмжих сан

2014он

54

Хууль зүйн сайдын 2014 оны А/125-р тушаал

55

Нийгмийн даатгалын тухай хууль

1994.05.31

56

Нийгмийн халамжийн тухай хууль

2012.01.09

57

Нийтээр тэмдэглэх баярын болон тэмдэглэлт өдрүүдийн тухай хууль

2003.12.18

58

Үндэсний их баяр наадмын тухай хууль

2003.06.19

59

Соёлын тухай хууль

1996.04.11

60

Барилгын тухай хууль

2008.02.05

61

Хот байгуулалтын тухай хууль

2008.05.29

62

Авто замын тухай хууль

1998.01.02

63

Засгийн газрын 2012 оны 151 –р тогтоолоор баталсан журам

64

Засгийн газрын 2013 оны 410-р тогтоол

65

Архивын тухай хууль

1998.01.02

66

Төрийн албан хэрэг хөтлөлтийн заавар

 

67

Мэдээллийн ил тод байдал ба Мэдээлэл авах эрхийн тухай хууль

2011.06.16

68

 Мэдээллийн ил тод байдлыг хангах талаар авах зарим арга хэмжээний тухай

2014.07.10

69

Мал хулгайлах гэмт хэрэгтэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх тухай хууль

2004.05.14

70

Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх тухай хууль

1995.04.17

71

Төрийн хяналт шалгалтын тухай хууль

2003.01.03

72

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хууль

1996.05.27

73

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль

 

74

Гэр бүлийн тухай хууль

1999.06.11

75

Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хууль

2004.05.13

76

Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль

1997.12.05

77

Аймгийн Засаг дарга, Тамгын газрын эрх зүйн актад виз олгох журам

2013.05.04

78

Ойн тухай хууль

2012.05.17

79

Монгол улсын Батлан хамгаалах тухай хууль

1993.10.12

80

Биеийн тамир, спортын тухай хууль

2003.10.31

81

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хууль

2008.05.22

82

Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих тухай хууль

2011.06.17

83

Дотоод аудитын дүрэм Засгийн газрын 2012 оны 129-р тогтоол

84

Барилгын салбарын эрх зүйн актын эмхэтгэл

2014 он

85

Захиргааны ерөнхий хууль

2015.06.19

86

Концессын тухай хууль

2010.01.28

87

Монгол хэлний тухай хууль

2015.02.12

88

Нотариатын тухай хууль

2011.02.10

89

Хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах тухай хууль

2003.12.26

90

Хүүхдийн эрхийг хамгаалах тухай хууль

1996 05.07

91

Гамшгаас хамгаалах тухай хууль

2003.06.20

92

Онцгой комиссын бүрэлдэхүүн ажиллах журам батлах тухай

2014.02.10

93

Үйлдвэр, хөдөө аж ахуйн газрын дүрэм

2014.04.09