Аймгийн ЗДТГ-ын ажилтан, албан хаагч нарын дагаж мөрдөх журамуудын жагсаалт

2015 оны 09-р сарын 15, 11:00

Журамуудын нэр

Баталсан огноо

1

ЗДТГ-ын Хөдөлмөрийн дотоод журам

2013 он

2

Байгууллагын дэргэдэх баримт бичиг нягтлан шалгах дүрэм

2013 он

3

Ажлын гүйцэтгэлийн хариуцлагын талоны журам   

2013 он

4

Баяр, ёслолын үеэр үндэсний хувцас өмсөх, түүнийг шалгаруулах журам  

2014 он

5

Аймгийн ЗДТГ-ын дотоод албан хэрэгцээний бичиг хэрэгслийн зарцуулалт, түүнд хяналт тавих журам                       

2015 он

 

6

Аймгийн ЗДТГ-ын дотоод албан хэрэгцээний автомашин ашиглах, шатахуун зарцуулах, түүнд хяналт тавих журам          

2015 он

7

Аймгийн ЗДТГ-ын хурлын заал ашиглах журам           

2015 он

8

Зочид буудлын дотоод журам        

2015 он

9

Өргөдөл гомдлыг шийдвэрлэх журам

2013 он

10

Сумдын Засаг даргын Тамгын газрын эрх зүйн ажилтнуудын ажлыг үнэлж дүгнэх журам

2015 он