Үүрэг даалгавар

2016 оны 05-р сарын 25, 00:00

2016 ОНЫ  05 САРЫН 23-ны ӨДРИЙН АЙМГИЙН ШУУРХАЙ ХУРАЛДААНААР ӨГСӨН

ҮҮРЭГ ДААЛГАВАР, ТҮҮНИЙ БИЕЛЭЛТ

 

 

Д/д

Өгөгдсөн үүрэг даалгавар

Үүрэг даалгавар өгсөн албан тушаалтан

Хариуцах албан тушаалтан

1

Хөдөө аж ахуйн мэдээ, мэдээллийг үнэн бодитой гаргаж танилцуулах өгөх шаардлагатай байна. Хангалтгүй байна.

Аймгийн Засаг дарга Х.Дармен

ХХААГ

2

Цаг агаарт зориудаар нөлөөлөх ажлыг тодорхой судалгааны үндсэн дээр орон нутгийн нутаг дэвсгэрт хийх шаардлагатай байна.

Аймгийн Засаг дарга Х.Дармен

УЦУОША

3

Хөдөө сумдын малчдад нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын талаар дэлгэрэнгүй ойлголт өгөх хэрэгтэй байна. Эрүүл мэндийн даатгал гэдгийг татвар гэж ойлгож байх шиг байна. Малчдад энэ талаарх мэдээлэл хомс байна. Хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр мэдээлэл өгч ойлгуулах

Аймгийн Засаг дарга Х.Дармен

НДХ, ЭМГ

4

Орон нутгийн радиогийн цагийг нь хойшлуулж, зуны цагийн хуваарьт шилжүүлэх ажлыг зохион байгуулах

Аймгийн Засаг дарга Х.Дармен

Аймгийн РТС

5

6-р сарын 1-ний өдөр буюу Хүүхдийн баярын арга хэмжээг зохион байгуулах Энэхүү ажилд бүх хэлтэс, агентлагууд идэвхтэй оролцох

Аймгийн Засаг дарга Х.Дармен

ХГБХХ, Хэлтэс, агентлагийн дарга нар

 

ТӨРИЙН ЗАХИРГАА, УДИРДЛАГЫН ХЭЛТЭС