Төрийн албаны удирдах ажилтны болон төрийн албанд анх орох иргэний мэргэшлийн сонгон шалгаруулалтад орон нутгийн харьяалалгүй иргэнийг бүртгэхгүй болохыг мэдэгдье.

2018 оны 02-р сарын 15, 00:00