Аж ахуйн нэгжийн тайлан тушаах

2014 оны 06-р сарын 03, 00:00

Монгол Улсын нутаг дэвсгэр дээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа бүх аж ахуйн нэгж, байгууллага нягтлан бодох бүртгэл хөтөлж, улирал, жилийн эцсийн санхүүгийн тайлан тушаана.Тайлангаа НББОУС-д нийцүүлэн жилийн эхнээс өссөн дүнгээр гаргана.

Шийдвэрлэх хугацаа хэлбэр.

Улирлын тайланг дараа улирлын эхний сарын  30-ны дотор, жилийн эцсийн тайланг 2 дугаар сарын 20-ны дотор Цахим хэлбэрээр илгээгдсэн болон батлагдсан маягтаар ирүүлсэн тайланг шалгаж хүлээн авах.

Үйлчилгээг авахад анхаарах зүйлс.

Үйлчилгээг авахад бүрдүүлэх материалын жагсаалт

Бүрдүүлэх материалын нэр

Материал бүрдүүлэхэд хаана хандах

Материал бүрдүүлэхдээ авч очих баримт бичиг

1

“А,Б” маягтуудаар гаргасан санхүүгийн тайлан

  1. Санхүү төрийн сангийн хэлтэс
  2. Аудитын компани
  3. Аймгийн Татварын хэлтэс
  1. Татварын тайлан
  2. Аудитын дүгнэлт

 

Үйлчилгээг үзүүлэх мэргэжилтэний мэдээлэл

Овог нэр

Ажлын утас

Өрөөний дугаар

Албан тушаал

Б.Гулшат

70423328

114

НББ-ийн мэргэжилтэн