Орон нутгийн хөгжлийн сан, улсын төсвийн эрх шилжүүлсэн хөрөнгө оруулалтын хөрөнгөөр гүйцэтгэсэн төсөл арга хэмжээний санхүүжилт олгох

2014 оны 06-р сарын 03, 08:00

Төсөл арга хэмжээний гүйцэтгэлийг холбогдох байгууллага, албан тушаалтнаар хянуулж баталгаажуулсан байх  

Шийдвэрлэх хугацаа хэлбэр.

Санхүүжилт орсоноос хойш ажлын 2 хоногийн дотор

Үйлчилгээг авахад анхаарах зүйлс.

Баримтыг иж бүрэн үнэн зөв бүрдүүлсэн байна.

Үйлчилгээг авахад бүрдүүлэх материалын жагсаалт

Бүрдүүлэх материалын нэр

Материал бүрдүүлэхэд хаана хандах

Материал бүрдүүлэхдээ авч очих баримт бичиг

1

1.Гэрээ байгуулах эрх олгосон албан тоот

2.Үнэлгээний дүгнэлт

3.Үнэлгээний хорооны хурлын тэмдэглэл

4. Захиалагч болон гүйцэтгэгч байгууллагын хооронд байгуулсан гэрээ

5. Тендерт шалгарч гэрээ байгуулсан этгээдийн барилга угсрат, их засварын ажлын төлөвлөгөө, тгщүүнийг төсөвт өртөгт эзлэх дүнгээр тодорхойлсон барилгын санхүүжилтийн хуваарь,

6. Гүйцэтгэлийн баталгаа

7. Урьдчилгаа төлбөрийн баталгаа

8. захиалгачийг төлөөлсөн эрх бүхий албан тушаалтнуудын гарын үсэг, тамга, тэмдэгээр баталгаажсан барилгын ажлын гүйцэтгэл

9. Барилга байгууламж, их засварын ажлыг ашиглалтад хүлээн авсан тухай улсын комиссын акт, техникийн комиссын акт, тоног төхөөрөмж хүлээн авсан акт

10. Санхүүжилт хүүссэн албан тоот улсын комиссын акт, техникийн комиссын акт, тоног төхөөрөмж хүлээн авсан акт

10. Санхүүжилт хүүссэн албан тоот

  1. Төсөл арга хэмжээний захиалагч
  2. Санхүү төрийн сангийн хэлтэс
  3. ХАА-ны алба
  4. Захиалагчийн  хяналтын алба
  1. Аж ахуйн нэгж, байгууллагын гэрчилгээний хуулбар
  2. Харилцагч банкны нэр,

Үйлчилгээг үзүүлэх мэргэжилтэний мэдээлэл

Овог нэр

Ажлын утас

Өрөөний дугаар

Албан тушаал

М.Тауке

70422516

118

Дотоод аудит, ОНХС-ийн санхүүжилт хариуцсан мэргэжилтэн