Төсвийн байгууллагын санхүүгийн тайлан тушаах, төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ, төсвийн байгууллагад санхүүжилт олгох

2014 оны 06-р сарын 03, 08:00

Аймгийн төрийн сангаар гүйлгээ хийж  байгаа Орон нутгийн төсөв, тусгай зориулалтын шилжүүлгээр санхүүждэг төсвийн байгууллага хагас жил, жилийн эцсийн санхүүгийн тайлан тушаана.Тайлангаа НББОУС-д нийцүүлэн жилийн эхнээс өссөн дүнгээр гаргана.

Шийдвэрлэх хугацаа хэлбэр.

Хагас жилийн тайланг 7-р сарын 25-ны дотор, жилийн эцсийн тайланг 2 дугаар сарын 25-ны дотор Цахим хэлбэрээр илгээгдсэн болон батлагдсан маягтаар ирүүлсэн тайланг шалгаж хүлээн авах.

Үйлчилгээг авахад анхаарах зүйлс.

Хуулийн хугацааг баримтлах

Мэдээ тайлангийн үнэн зөв байдлыг хангах

Үйлчилгээг авахад бүрдүүлэх материалын жагсаалт

Бүрдүүлэх материалын нэр

Материал бүрдүүлэхэд хаана хандах

Материал бүрдүүлэхдээ авч очих баримт бичиг

1

Нягтлан бодох бүртгэлийн программаар гаргаж аудит хийлгэсэн санхүүгийн тайлан

 

Мэдээг сар бүр төрийн сангийн программд оруулах

 

Төсвийн зарлагын сарын хуваарь

  1. Аймгийн аудитын газар
  2. Санхүү төрийн сангийн хэлтэс
  3. Аймаг, сумын төрийн санд

1.Санхүүгийн тайлан

2. Байгууллагын төсвийн гүйцэтгэлийн мемориалын баримтууд

3. Тооцоо нийлсэн актууд

4.Төсвийн гүйцэтгэл, өглөг, авлагын мэдээ

 

Үйлчилгээг үзүүлэх мэргэжилтэний мэдээлэл

Овог нэр

Ажлын утас

Өрөөний дугаар

Албан тушаал

Р.Хуатхан

70422064

116

Төсвийн ерөнхий ня-бо