Төсвийн төсөл хүлээн авах

2014 оны 06-р сарын 03, 08:00

Төсвийн байгууллагуудын төсвийн төслийг  зарлагын эдийн засгийн ангиллаар хянаж хүлээн авах.  

Шийдвэрлэх хугацаа хэлбэр.

7 дугаар сарын 25-ны дотор

Үйлчилгээг авахад анхаарах зүйлс.

Тогтоосон хугацааг баримтлах

Төсвийн төслийг удирдамжийн дагуу бэлтгэсэн байх

Үйлчилгээг авахад бүрдүүлэх материалын жагсаалт

Бүрдүүлэх материалын нэр

Материал бүрдүүлэхэд хаана хандах

Материал бүрдүүлэхдээ авч очих баримт бичиг

1

  1. Төсвийн төсөл
  2. Тогтмол зардлыг нормативаар тооцсон тооцоо, орон тоо цалингийн тооцоо

 

1.Санхүү төрийн сангийн хэлтэс

Урд оны төсвийн гүйцэтгэл, бүтэц, орон тоо тогтоосон шийдвэр

Түлш, шатахуун, нүүрс, цахилгааны зах зээлийн үнэ, байгууллагын халаалтын эзлэхүүн

Үйлчилгээг үзүүлэх мэргэжилтэний мэдээлэл

Овог нэр

Ажлын утас

Өрөөний дугаар

Албан тушаал

Х.Өмирзах

70423328

114

Төсвийн мэргэжилтэн