Санхүүжилтийн эрх нээх

2014 оны 06-р сарын 03, 08:00

Төсвийн байгууллагуудын санхүүжилтийн эрхийг  эдийн засгийн ангиллаар хянаж нээх.

Шийдвэрлэх хугацаа хэлбэр.

Сар бүрийн 15-20 -ны дотор

Үйлчилгээг авахад анхаарах зүйлс.

Тогтоосон хугацааг баримтлах

Үйлчилгээг авахад бүрдүүлэх материалын жагсаалт

Бүрдүүлэх материалын нэр

Материал бүрдүүлэхэд хаана хандах

Материал бүрдүүлэхдээ авч очих баримт бичиг

1

  1. Төсвийн сарын хуваарь

1.Санхүү төрийн сангийн хэлтэс

Төсвийн эдийн засгийн ангиллын батлагдсан хуваарь

Үйлчилгээг үзүүлэх мэргэжилтний мэдээлэл

Овог нэр

Ажлын утас

Өрөөний дугаар

Албан тушаал

К.Марат

70423328

114

Орлогын  мэргэжилтэн