Санхүү, төрийн сангийн хэлтэс

2017 оны 01-р сарын 15, 00:00

Санхүү, төрийн сангийн хэлтсийн дарга  Х.Ербол

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                            Хэлтсийн мэргэжилтнүүд

 

Төсвийн ерөнхий нягтлан бодогч

Х.Садырбек

Төрийн сангийн дотоод хяналт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

Б.Серик

Төсвийн бодлого хариуцсан  мэргэжилтэн 

Б.Маргулан

НББүртгэлийн бодлого хариуцсан мэргэжилтэн

Б.Гүлшат

Төсвийн орлого хариуцсан мэргэжилтэн

К.Марат

Боловсрол, соёлын салбарын төсөв хариуцсан  мэргэжилтэн

Ж.Айгүл

Төрийн сангийн мэргэжилтэн

Б.Базаргүл

Төрийн сангийн мэргэжилтэн

М.Мая