Төрийн захиргааны удирдлагын хэлтэс

2017 оны 01-р сарын 19, 00:00

ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ УДИРДЛАГЫН ХЭЛТСИЙН ДАРГА Д.ЕРБОЛ

Үйл ажиллагааны зорилго

  • Аймгийн хэмжээнд төрийн удирдлагын манлайллыг хэрэгжүүлэн нутгийн захиргааны байгууллагуудын үйл ажиллагааг боловсронгуй болгох чиглэлээр бодлогын зөвлөгөө, дэмжлэгээр хангах;
  • Хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хийх ажлыг ерөнхий арга зүйгээр хангаж зохион байгуулах, хууль тогтоомжийн биелэлтийг тооцон дүгнэх;
  • Нутгийн захиргааны байгууллагын боловсон хүчний бодлогыг төлөвлөх, хэрэгжилтийг зохион байгуулах, тэдгээрийг сургах, давтан сургах;
  • Төрийн албанд сонгон шалгаруулах ажлыг зохион байгуулах;
  • Иргэдийн өргөдөл, гомдлыг хүлээн авч шийдвэрлэх, түүнд судалгаа, шинжилгээ хийх;
  • Засгийн газрын шийдвэрийн хэрэгжилт, нутгийн захиргааны байгууллагын бодлого боловсруулах, тэдгээрийн хэрэгжилтийг зохион байгуулж, зохицуулах

 

                                                                     

                                                                      Хэлтсийн мэргэжилтнүүд

       Хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэр хариуцсан ахлах мэргэжилтэн бөгөөд төрийн албаны зөвлөлийн Баян-Өлгий аймаг дахь салбар зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга 

Меден овогтой Нуржол

Иргэдийн өргөдөл, гомдол, мэдээлэл хариуцсан мэргэжилтэн

Х.Мереке

 

 

Орон нутаг, дотоод ажил хариуцсан мэргэжилтэн

А.Ерболат

Сүлжээний инженер, цахим засаглал, мэдээллийн технологийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

С.Еркебулан

Гадаад харилцаа  хариуцсан мэргэжилтэн

М.Баглан

ЗДТГ-ын нягтлан бодогч

Д.Бекболат

Засаг даргын хэвлэл мэдээлэл хариуцсан ажилтан

Н.Ерлан

Засаг даргын туслах, Засаг даргын зөвлөлийн нарийн бичиг

Х.Айгүл

​​