Аймгийн засаг даргын тамгын газрын танилцуулга

2017 оны 01-р сарын 20, 00:00

Алсын хараа: Мэдлэг, чадварыг эрхэмлэсэн, хариуцлага, хяналтыг үндсэн зарчим болгож төлөвшсөн, иргэддээ үзүүлэх үйлчилгээгээр тэргүүлсэн төрийн захиргааны шилдэг байгууллага болохыг эрхэмлэнэ.

Эрхэм зорилго: Төр засгийн болон аймгийн бодлогын хэрэгжилтийг шуурхай удирдлагаар хангах, үр дүнг шударгаар тооцох замаар төрийн үйлчилгээний бүтээмжийг нэмэгдүүлэх, иргэддээ чанартай үйлчилгээ үзүүлэх, улмаар орон нутгийн хөгжлийг тэтгэх чадварлаг захиргааны байгууллагыг төлөвшүүлэх эрхэм зорилготой.