МАЛ АЖ АХУЙ, ГАЗАР ТАРИАЛАНГИЙН САЛБАРЫН АЙМГИЙН АВАРГУУД ТОДОРЛОО

2019 оны 02-р сарын 01, 00:00

Аймгийн Засаг даргын зөвлөлийн хурал хуралдаж, мал сүргээ чанаржуулан ашиг шимийг нэмэгдүүлж, экологийн цэвэр бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэн зах зээлд нийлүүлж, газар тариалангийн үйлдвэрлэл эрхэлж хүн амын хүнсний хангамжийг нэмэгдүүлэхэд амжилт гарган ажилласан зарим иргэдийг аймгийн аваргаар тодруулж, аймгийн Засаг даргын 2019 оны 01-р сарын 30-ны өдрийн А/33 тоот захирамжийн нэгдүгээр хавсралтаар баталсан юм.

Тухайлбал: 2 малчинг “Аймгийн хошой аварга малчин"-аар, 60 малчинг "Аймгийн аварга малчин"-аар, гурван саальчинг "Аймгийн аварга саальчин"-аар, зургаан анчныг "Аймгийн аварга анчин"-аар, ёсөн тариаланчийг "Аймгийн аварга тариаланч"-аар тус тус шалгарууллаа.

Үүнд:

 
АЙМГИЙН ХОШОЙ АВАРГА МАЛЧИН"-ААР,
1. Алтанцөгц сумын 3-р багийн малчин Солтаншаривын Самалбек
2. Толбо сумын 1-р багийн малчин Үмитханы Жанболат
 
"АЙМГИЙН АВАРГА МАЛЧИН"-ААР,
 
1. Алтай сумын 1-р багийн малчин Сүхэрлэгийн Көбейхан
2. Алтай сумын 1-р багийн малчин Хабайн Муратхан
3. Алтай сумын 3-р багийн малчин Мүликийн Бахытберди
4. Алтанцөгц сумын 1-р багийн малчин Лхагвасүрэнгийн Владимир
5. Алтанцөгц сумын 2-р багийн малчин Чөкений Өмирбек
6. Баяннуур сумын 2-р багийн малчин Закений Сайдхан
7. Баяннуур сумын 2-р багийн малчин Марданы Хурметжан
8. Баяннуур сумын 3-р багийн малчин Шаймарданы Бергенбек
9. Бугат сумын 1-р багийн малчин Бахатын Хараман
10. Бугат сумын 1-р багийн малчин Өзбекийн Боранбай
11. Бугат сумын 2-р багийн малчин Ивгээлийн Шагдаржав
12. Бугат сумын 4-р багийн малчин Исаханы Худабай
13. Булган сумын 4-р багийн малчин Хинаятын Шакерхан
14. Булган сумын 6-р багийн малчин Канзелханы Нурболат
15. Булган сумын 5-р багийн малчин Бямбаагийн Гантөмөр
16. Буянт сумын 1-р багийн малчин Түгелбайн Самхий
17. Буянт сумын 2-р багийн малчин Найдансүрэнгийн Чингиссүрэн
18. Буянт сумын 3-р багийн малчин Бэгзийн Цогбадрах
19. Дэлүүн сумын 7-р багийн малчин Солтанханы Өмирбек
20. Дэлүүн сумын 8-р багийн малчин Дабыл ын Сураган
21. Дэлүүн сумын 8-р багийн малчин Зейнолдагийн Көпбай
22. Дэлүүн сумын 8-р багийн малчин Хостайн Ансаган
23. Дэлүүн сумын 4-р багийн малчин Ханын Хуандаг
24. Дэлүүн сумын 4-р багийн малчин Төмөрбаатарын Харий
25. Дэлүүн сумын 3-р багийн малчин Гомбын Табигат
26. Дэлүүн сумын 10-р багийн малчин Уяханы Сейлбек
27. Дэлүүн сумын 1-р багийн малчин Аманы Халман
28. Ногооннуур сумын 5-р багийн малчин Шаривханы Хадырман
29. Ногооннуур сумын 1-р багийн малчин Иванышын Даулетхан
30. Ногооннуур сумын 4-р багийн малчин Баймешийн Газетхан
31. Ногооннуур сумын 5-р багийн малчин Хапасын Бүркитбай
32. Ногооннуур сумын 5-р багийн малчин Бейсханы Адасхан
33. Ногооннуур сумын 9-р багийн малчин Бөкенбайн Байболат
34. Сагсай сумын 2-р багийн малчин Картейн Хундызбай
35. Сагсай сумын 1-р багийн малчин Ансабайн Тилеубек
36. Сагсай сумын 3-р багийн малчин Хуспаны Оразай
37. Сагсай сумын 6-р багийн малчин Багайн Бергенбек
38. Сагсай сумын 2-р багийн малчин Аххазын Аскерхан
39. Толбо сумын 6-р багийн малчин Каусарын Нурбек
40. Толбо сумын 2-р багийн малчин Тогторханы Серикболат
41. Толбо сумын 1-р багийн малчин Тенелханы Өнерхан
42. Толбо сумын 6-р багийн малчин Сатены Кадирбол
43. Улаанхус сумын 2-р багийн малчин Мекейн Тилеубек
44. Улаанхус сумын 1-р багийн малчин Долдекейн Тогтар
45. Улаанхус сумын 4-р багийн малчин Күришийн Хурмет
46. Улаанхус сумын 11-р багийн малчин Килтэсийн Махсум
47. Улаанхус сумын 6-р багийн малчин Арапын Байтах
48. Улаанхус сумын 6-р багийн малчин Сояны Серик
49. Улаанхус сумын 5-р багийн малчин Өтейн Мекенбай
50. Улаанхус сумын 3-р багийн малчин Байшаны Мурат
51. Улаанхус сумын 6-р багийн малчин Сайболатын Габиден
52. Цэнгэл сумын 1-р багийн малчин Сайполдагийн Хумар
53. Цэнгэл сумын 1-р багийн малчин Арины Темирхан
54. Цэнгэл сумын 3-р багийн малчин Ахмадин Шакерия
55. Цэнгэл сумын 4-р багийн малчин Мугайн Энхуял
56. Цэнгэл сумын 5-р багийн малчин Гэндэний Молшылых
57. Цэнгэл сумын 5-р багийн малчин Дагысын Аманкелди
58. Цэнгэл сумын 9-р багийн малчин Сарбасын Медей
59. Цэнгэл сумын 7-р багийн малчин Шаймарданы Дамыс
60. Цэнгэл сумын 6-р багийн малчин Сапарханы Саветхан
 
"АЙМГИЙН АВАРГА СААЛЬЧИН"-ААР
 
1. Алтанцөгц сумын 4-р багийн саальчин Амирмусагийн Армангүл
2. Булган сумын 3-р багийн саальчин Саясин Харашаш
3. Булган сумын 5-р багийн саальчин Уушын Түмэнжаргал
 
"АЙМГИЙН АВАРГА ТАРИАЛАНЧ"-ААР
 
1. Алтанцөгц сумын 4-р багийн тариаланч Жалелийн Ерген
2. Баяннуур сумын 5-р багийн тариаланч Апеханы Серболат
3. Бугат сумын 3-р багийн тариаланч Мешелийн Хуаныш
 
4. Булган сумын 6-р багийн тариаланч Олзтойн Бөхчулуун
5. Ногооннуур сумын 3-р багийн тариаланч Жанасин Жанат
6. Ногооннуур сумын 3-р багийн тариаланч Хабигийн Сейл
 
7. Сагсай сумын 7-р багийн тариаланч Рымханы Тилейхан
8. Цэнгэл сумын 2-р багийн тариаланч Иланы Шаривхан
 
9. Цэнгэл сумын 4-р багийн тариаланч Солтаны Иваныш
 
"АЙМГИЙН АВАРГА АНЧИН"-ААР
 
1. Булган сумын 4-р багийн анчин Аманкелдин Садат
2. Улаанхус сумын 4-р багийн анчин Аньбиягийн Солтан
3. Толбо сумын 4-р багийн анчин Асхабылын Базар
4. Өлгий сумын 4-р багийн анчин Гапурын Шаригат
5. Цэнгэл сумын 4-р багийн анчин Азилийн Муздафи
6. Дэлүүн сумын 4-р багийн анчин Хавдырашын Хизат
 
Аваргуудын шагналыг аймгийн удирдлагуудаар ахлуулсан ажлын хэсгүүд ЗДТГ-аас гаргасан хуваарийн дагуу очиж гардуулж байна.
 
Н.Ерлан
2019.02.01