Гарчиг Огноо Файл
2016 оны Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөө 2018.05.10 Татаж авах
Аймгийн засаг даргын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө 2015.06.11 Татаж авах
МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН 2012-2016 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХӨТӨЛБӨРИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХЭРЭГЖИЛТИЙН ТАЛААРХ ЗӨВЛӨМЖ 2015.04.06 Татаж авах
МОНГОЛ УЛСЫН МЯНГАНЫ ХӨГЖЛИЙН ЗОРИЛТОД СУУРИЛСАН ҮНДЭСНИЙ ХӨГЖЛИЙН ЦОГЦ БОДЛОГЫН АЙМАГТ ХОЛБОГДОЛТОЙ ЗААЛТУУДЫН ХЭРЭГЖИЛТИЙН ТАЙЛАН 2015.03.05 Татаж авах
Монгол Улсын мянганы хөгжлийн зорилтод суурилсан Үндэсний хөгжлийн цогц бодлогын Баян-Өлгий аймагт холбогдолтой заалтуудын хэрэгжилтэд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийсэн тухай танилцуулга 2015.03.06 Татаж авах
Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын 2015 оны үйл ажиллагааны жилийн төлөвлөгөө 2015.03.03 Татаж авах
Баян-Өлгий аймгийн 2015 оны Гамшгаас хамгаалах ерөнхий төлөвлөгөө 2015.03.15 Татаж авах
Монгол Улсын эдийн засаг, нийгмийг 2014 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн Баян-Өлгий аймагтай холбогдолтой зорилтуудын хэрэгжилтэд хяналт, шинжилгээ-үнэлгээ хийсэн тухай танилцуулга 2015.03.05 Татаж авах
Баян-Өлгий аймгийн Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны 2015 оны төлөвлөгөө 2015.03.05 Татаж авах
Баян-Өлгий аймгийн эдийн засаг, нийгмийг 2015 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэл 2014.12.12 Татаж авах
ЗДТГ-ын үйл ажиллагааны 2014 оны 4 -р улиралын төлөвлөгөө 2014.10.08 Татаж авах
Аймгийн Засаг даргын 2013-2016 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 2013 оны хэрэгжилтэд хийсэн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний талаар товч танилцуулга 2014.04.17 Татаж авах
ЗДТГ-ын 2013 оны үйл ажиллагааны үр дүнгийн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний тайлан 2014.04.17 Татаж авах
Стратеги төлөвлөгөө 2014.03.27 Татаж авах
Аймгийн Засаг даргын 2016 – 2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр 2013.02.12 Татаж авах
Баян-Өлгий аймгийн эдийн засаг, нийгмийг 2014 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэл 2014.01.26 Татаж авах
БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМГИЙН ХӨГЖЛИЙН ХӨТӨЛБӨР (2010-2021) 2013.01.26 Татаж авах
Баян-Өлгий аймгийн Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны 2014 оны төлөвлөгөө 2014.02.18 Татаж авах
2017 оны 1-р улиралын тайлан 2018.06.26 Татаж авах
Гарчиг Огноо Файл
“Төрийн бус байгууллага” Улсын бүртгэлд бүртгүүлэх 2014.05.08 Татаж авах
Арилжих гэрээ 2014.05.09 Татаж авах
Барьцааны ипотек гэрээ 2014.05.12 Татаж авах
Бусад бүрдүүлэх бичиг баримтууд 2014.05.12 Татаж авах
Бэлэглэх гэрээ 2014.05.12 Татаж авах
Гадаад паспорт шинээр авах, сунгах, дахин авах 2014.05.12 Татаж авах
Иргэний гэр бүлийн байлдын бүртгэл 2014.05.12 Татаж авах
Регистрийн дугаарын олголт 2014.05.12 Татаж авах
Газар өмчлөх 2014.05.12 Татаж авах
Хашаа байшин, хувийн сууц өмчлөх 2014.05.12 Татаж авах
Бусад үл хөдлөх эд хөрөнгө өмчлөх 2014.05.12 Татаж авах
Худалдах – худалдан авах гэрээг улсын бүртгэлд бүртгүүлэхэд бүрдүүлж өгөх баримт бичгүүд 2014.05.12 Татаж авах
Хамтран өмчлөгч нэмэгдэх,хасагдах хэлцлийг Улсын бүртгэлд бүртгүүлэхэд бүрдүүлж өгөх баримт бичгүүд 2014.05.12 Татаж авах
Үрэгдүүлсэн гэрчилгээ шинээр олгох 2014.05.12 Татаж авах
Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн талаар лавлагаа авах 2014.05.12 Татаж авах
Хэвлэл мэдээллийн хэрэгслийн байгууллагын дүрэм 2014.05.12 Татаж авах
ХХК-ийг үүсгэн байгуулах шийдвэр 2014.05.12 Татаж авах
ХХК-ийн Эхлэлтийн тайлан тэнцэл 2014.05.12 Татаж авах
ХХК-ийг үүсгэн байгуулах тогтоол 2014.05.12 Татаж авах
Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компанийн дүрэм /олон гишүүнтэй 2014.05.12 Татаж авах
Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компанийн дүрэм /ганц гишүүнтэй/ 2014.05.12 Татаж авах
ХХК-д хувь нийлүүлсэн эд хөрөнгийн хэмжээ 2014.05.12 Татаж авах
Гарчиг Огноо Файл
ГАЗАР ЭЗЭМШИХ, АШИГЛАХ ЭРХИЙН ГЭРЧИЛГЭЭ ОЛГОХ ЖУРАМ 2014.05.08 Татаж авах
Хот байгуулалтын баримт бичиг боловсруулах, зөвшөөрөлцөх, экспертиз хийх дүрэм 2014.05.08 Татаж авах
БАРИЛГЫН АЖЛЫГ ЭХЛҮҮЛЭХ, ҮРГЭЛЖЛҮҮЛЭХ, АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ ДҮРЭМ 2014.05.08 Татаж авах
НЭГЖ ТАЛБАРЫН ХИЛ, ЗААГИЙН ГАЗАРТ БЭХЭЛСЭН ЭРГЭЛТИЙН ЦЭГИЙГ ХҮЛЭЭЛГЭН ӨГСӨН ТУХАЙ АКТ 2014.05.08 Татаж авах
НЭГЖ ТАЛБАРЫН ЭРГЭЛТИЙН ЦЭГҮҮДИЙГ ГАЗАРТ БЭХЛҮҮЛЭХ МЭДЭГДЭЛ 2014.05.08 Татаж авах
Хөршүүдтэй хийсэн тэмдэглэл 2014.05.08 Татаж авах
ГАЗАР ЭЗЭМШИХ, АШИГЛАХЫГ ХҮССЭН ИРГЭН, ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДИЙН ӨРГӨДӨЛ 2014.05.08 Татаж авах
ИТГЭМЖЛЭЛ, ГАЗАР ӨМЧЛӨХ ЭРХ ШИЛЖҮҮЛЭХ ГЭРЭЭ 2014.05.08 Татаж авах
МОНГОЛ УЛСЫН ИРГЭН АЖ АХУЙН ЗОРИУЛАЛТААР ГАЗАР ӨМЧИЛЖ АВАХЫГ ХҮССЭН ӨРГӨДӨЛ 2014.05.08 Татаж авах
Үлгэрчилсэн загвар батлах тухай 2014.05.08 Татаж авах
Танилцуулга, үйл ажиллагааны чиглэл 2014.05.08 Татаж авах
Баян-Өлгий аймгийн ГХБХБГазрын 2014 оны төсөв 2014.05.08 Татаж авах
БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМГИЙН ГАЗРЫН ХАРИЛЦАА, БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ГАЗРЫН 2014 ОНД ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 2014.05.08 Татаж авах
Эзэмшил газраа бусдад ашиглуулсан, барьцаалсан тухай бүртгэл 2014.05.08 Татаж авах
Монгол Улсын иргэн гэр бүлийн хэрэгцээнд зориулсан газар өмчилж авахыг хүссэн өргөдөл 2014.05.08 Татаж авах
ГХБХБГ-ын 2013 оны үйл ажиллагааны тайлан 2013.11.26 Татаж авах
Гарчиг Огноо Файл
Тендерийн үнэлгээний заавар 2014.05.21 Татаж авах
Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах ажиллагааг тайлагнах журам 2014.05.21 Татаж авах
Монгол улсын Засгийн газрын тогтоол 115 2014.05.21 Татаж авах
ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЛААР АВАХ ЗАРИМ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ 2014.05.21 Татаж авах
Захирамж - Тендерийн бичиг баримтын тухай 2014.05.21 Татаж авах
Сангийн сайдын 2014 оны 32-р тушаал /Цахим тендертэй холбоотой/ 2014.05.21 Татаж авах
Ажил гүйцэтгэх тендерийн жишиг баримт бичиг /НТШ/ 2014.05.21 Татаж авах
Зөвлөх үйлчилгээний тендерийн жишиг баримт бичиг 2014.05.21 Татаж авах
Бараа нийлүүлэх тендерийн жишиг баримт бичиг /НТШ/ 2014.05.21 Татаж авах
Ажил гүйцэтгүүлэх үнийн санал авах тендерийн жишиг баримт бичиг /ХА/ 2014.05.21 Татаж авах
Бараа нийлүүлэх үнийн санал авах тендерийн жишиг баримт бичиг /ХА/ 2014.05.21 Татаж авах
Зөвлөхөөс бусад үйлчилгээний тендерийн жишиг баримт бичиг 2014.05.21 Татаж авах
Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл худалдаж авах тендерийн жишиг баримт бичиг 2014.05.21 Татаж авах
Олон нийтийн оролцоотой худалдан авах ажиллагааны тендерийн жишиг баримт бичиг 2014.05.21 Татаж авах
Гарчиг Огноо Файл
Нийгмийн халамжийн тэтгэврийг хэнд олгох вэ? 2014.05.15 Татаж авах
Нийгмийн халамжийн тэтгэмжийн төрлүүд 2014.05.15 Татаж авах
Ахмад настанд үзүүлэх тусламж, хөнгөлөлт 2014.05.15 Татаж авах
Алдар цолтой ахмад настанд үзүүлэх тусламж, хөнгөлөлт 2014.05.15 Татаж авах
Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнд үзүүлэх тусламж, хөнгөлөлт 2014.05.15 Татаж авах
Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдэд үзүүлэх тусламж, хөнгөлөлт. 2014.04.15 Татаж авах
Олон нийтийн оролцоонд түшиглэсэн халамжийн үйлчилгээ 2014.05.15 Татаж авах
Нийгмийн хөгжлийг дэмжих үйлчилгээ 2014.05.15 Татаж авах
Хүний хөгжил сангаас олгох хүүхдийн мөнгө 2014.05.15 Татаж авах
“НИЙГМИЙН ХАЛАМЖИЙН ТУХАЙ” ХУУЛИНД НИЙГМИЙН АЖИЛ 2014.05.15 Татаж авах
НХҮХэлтсийн Авлигаас урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагааны 2014 оны төлөвлөгөө 2014.04.14 Татаж авах
2014 ОНЫ I УЛИРАЛД ХАЛАМЖИЙН САНГААС ОЛГОСОН ТЭТГЭВЭР, ТЭТГЭМЖ, ХӨНГӨЛӨЛТ, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТОВЧ МЭДЭЭ 2014.05.15 Татаж авах
Гарчиг Огноо Файл
Байгаль орчны Зөвлөлгөөн 2014.05.07 Файл байхгүй