2019 ОНД АЙМГИЙН ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САНГИЙН ХӨРӨНГӨӨР ХЭРЭГЖҮҮЛЭХЭЭР СУМДААС ИРҮҮЛСЭН  ХАМГИЙН ИХ САНАЛ АВСАН ТӨСӨЛ АРГА ХЭМЖЭЭ

2019 ОНД АЙМГИЙН ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САНГИЙН ХӨРӨНГӨӨР ХЭРЭГЖҮҮЛЭХЭЭР СУМДААС ИРҮҮЛСЭН ХАМГИЙН ИХ САНАЛ АВСАН ТӨСӨЛ АРГА ХЭМЖЭЭ

40% Complete
40%
0% Complete
0%
0% Complete
0%
0% Complete
0%
0% Complete
0%
0% Complete
0%
0% Complete
0%
0% Complete
0%
0% Complete
0%
0% Complete
0%
0% Complete
0%
0% Complete
0%
0% Complete
0%
0% Complete
0%
0% Complete
0%
0% Complete
0%
0% Complete
0%
0% Complete
0%
0% Complete
0%
0% Complete
0%
0% Complete
0%
0% Complete
0%
0% Complete
0%
0% Complete
0%
0% Complete
0%
20% Complete
20%
0% Complete
0%
0% Complete
0%
0% Complete
0%
0% Complete
0%
0% Complete
0%
0% Complete
0%
0% Complete
0%
0% Complete
0%
0% Complete
0%
0% Complete
0%
0% Complete
0%
0% Complete
0%
0% Complete
0%
0% Complete
0%
0% Complete
0%
0% Complete
0%
0% Complete
0%
0% Complete
0%
0% Complete
0%
0% Complete
0%
0% Complete
0%
0% Complete
0%
0% Complete
0%
0% Complete
0%
0% Complete
0%
0% Complete
0%
0% Complete
0%
0% Complete
0%
0% Complete
0%
0% Complete
0%
0% Complete
0%
0% Complete
0%
0% Complete
0%
0% Complete
0%
0% Complete
0%
0% Complete
0%
0% Complete
0%
0% Complete
0%
0% Complete
0%
0% Complete
0%
0% Complete
0%
0% Complete
0%
0% Complete
0%
20% Complete
20%
0% Complete
0%
0% Complete
0%
0% Complete
0%
0% Complete
0%
0% Complete
0%
0% Complete
0%
0% Complete
0%
0% Complete
0%
0% Complete
0%
0% Complete
0%
0% Complete
0%
0% Complete
0%
0% Complete
0%
0% Complete
0%
0% Complete
0%
0% Complete
0%
0% Complete
0%
0% Complete
0%
0% Complete
0%
0% Complete
0%
0% Complete
0%
0% Complete
0%
0% Complete
0%
0% Complete
0%
0% Complete
0%
0% Complete
0%
0% Complete
0%
0% Complete
0%
0% Complete
0%
0% Complete
0%
0% Complete
0%
0% Complete
0%
0% Complete
0%
0% Complete
0%
0% Complete
0%
0% Complete
0%
0% Complete
0%
20% Complete
20%
0% Complete
0%
0% Complete
0%
0% Complete
0%
0% Complete
0%
0% Complete
0%
0% Complete
0%
0% Complete
0%
0% Complete
0%

Санал авах хугацаа дууссан