Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны 2021 оны төлөвлөгөөг батлах тухай