Агаарын хөлгийн шувуу, мал амьтантай мөргөлдөх аюулаас сэргийлэх салбар зөвлөл шинэчлэн байгуулах тухай