Ажлын хэсгийн гишүүдэд өөрчлөлт оруулах тухай А/621