Аймгийн Ардчилсан намын конторын барилгыг ашиглалтад оруулах комисс байгуулах тухай А/1002