Аймгийн аюулгүйн нөөцөд, өвс нийлүүлэх ажлыг хүлээн авах зомисс байгуулах тухай А/893