Аймгийн Боловсролын газрын бүтэц, орон тоог шинэчлэн батлах тухай