Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын бүтэц, орон тоо