АЙМГИЙН СУРГУУЛИЙН ӨМНӨХ БОЛОВСРОЛЫН 2021 ОНЫ ТӨСӨВ