“Аймгийн сургууль, цэцэрлэгүүдийн хатуу эдлэл худалдан авах” ажлыг багцад хуваах тухай