Аймгийн төвийн айл өрхүүдэдэ ухаалаг тоолуур тавих ажлыг хүлээж авах ажлын хэсэг байгуулах тухай А/19