Аймгийн Улсын хил хамгаалалтад туслах хүчний орон тооны бус зөвлөлийн нэгдсэн зөвлөгөөн зохион байгуулах тухай А/908