Аймгийн Хүнс, хөдөө аж ахуйн газрын бүтцийг шинэчлэн батлах тухай А/910