Аймгийн Хөгжимт драмын Театрын бүтцийг шинэчлэн батлах тухай А/985