Аймгийн Хөдөлмөр, нийгмийн зөвшлийн салбар хороо байгуулах тухай