Аймгийн чадавхийг бэхжүүлэх багийг шинээр байгуулах тухай А/140