Аймгийн Эрүүл мэндийн газарт эх нярайн цахим программ хэрэгжүүлэх ажлыг хүлээн авах комисс байгуулах тухай