Аймгийн 2022 оны төсөв батлах тухай /51-р тогтоол/