Албан тушаалын тодорхойлолтыг шинэчлэн батлах олгох тухай А/02