Алтай бидний нийтийн гэр олон улсын зохицуулах зөвлөлийн 17 дугаар хуралдааны хөтөлбөр