Алтанцөгц сумын хичээлийн “А” байр, сургуулийн спорт заалны барилгын их засварын ажлыг ашиглалтад оруулах комисс байгуулах тухай А/1098