Алтанцөгц сумын Хүүхдийн цэцэрлэгт хүүхдийн тоглоом нийлүүлэх ажлыг хүлээн авах комисс байгуулах тухай А/71