Ахмад настны талаар гарсан хууль, тогтоомжуудын хэрэгжилтийг хангах ажлыг эрчимжүүлэх тухай